”Alliansen och MP, kör inte över invånarna!”

https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Insandare/allianse-och-mp-kor-inte-over-invanarna

• Nätverket Hela Nacka om MP:s brutna vallöften

Inför valet drev nätverket Hela Nacka vikten av att inte bara bygga stad utan att också bygga ett gott samhälle.

Vi pekade bland ­annat på värdet av att ­behålla Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg som ­rekreationsområden och gröna kilar, vi stod bakom det folkliga initiativet om att bygga en idrottspark i Sickla och att bygga nya Näckenbadet i Fisksätra.

Slutligen pekade vi på vikten av att ha levande mötesplatser där alla åldrar kan vistas.
Vi exemplifierade med kulturhusen och biblioteken och föreslog att alla kulturhus ska få ytor som motsvarar den pågående befolkningsökningen men även långsiktig, rimlig finansiering. Vi uppvaktade alla partier och avslutade med en utfrågning före valet. Det stod klart att M, C, ­L och KD inte ville rucka på några av dessa planer men det ville hela oppositionen.

Så kom väljarnas ­besked, merparten av de partier som ville ge Nacka bygger stad-projektet en mänskligare framtoning gick framåt. Oppositionen fick majoritet men lyckades inte ta den unika chansen till maktväxling efter 51 års obrutet styre med M i den ledande rollen.

Alla politiker vill naturligtvis få makten, det är först då man kan genomföra sina visioner. Men det är skillnad på att sträva efter makten och att köra över kommuninvånarna för att nå den. Miljöpartiet valde att bryta sina löften till väljarna vilket kanske starkast exemplifieras med att byta fot när det gäller Sickla idrottspark och simhallen.

Vid utfrågningen som Rädda Nackaidrotten höll före valet svarade MP ja ”till förslaget med Sickla idrottspark”, nej ”till att anlägga fotbollsplaner i Källtorp”, ja ”till att skapa större ytor för fotboll på Sicklavallen” och både S och MP sa ja ”till att Fisksätra är en lämpligare plats för en simhall än Saltsjöbaden” (https://www.youtube.com/watch?v=1gDHCPnv3Qc och https://www.youtube.com/watch?v=LVsfJMGX46k). Efter valet röstade de precis tvärt emot. Den M-ledda alliansen är självklart nöjd med att få sitta kvar med obruten makt. Men vi väljare då?

Det som känns obehagligt är att i alla de ovanstående frågorna har alliansen slutit avtal med MP om att genomföra dem, trots valresultatet. Det känns kanske skönt för alliansen att därmed kunna driva igenom sina önskemål trots valförlusten, men det görs i strid med den stora medborgerliga opinionen. Men demokratin då?

Nätverket Hela Nacka
Eva Nisser, Martha Bengtsson

Stormöte torsdag 2019-08-29

Öppet för alla intresserade.
Ingen föranmälan behövs.

Plats: Stadshuset, Nackasalen
Tid: kl 19:00-21:00

Dagordning

1. Val av mötessekreterare

2. Fokusområden
Vad ska vi satsa på?
Vi har slagit fast fyra områden: förtätning,  kommunikationer, grönområden och hur kommuninvånarna bör hanteras.
Men vad satsar vi på inom dessa?

3. Från nätverk till förening?
Ska vi bilda en förening med stadgar, styrelse, valberedning och medlemsavgift?

4. Hur engagerar vi fler?

5. Övriga frågor

6. Nästa möte

Möte 2018-11-08

Minnesanteckningar möte Hela Nacka 2018-11-08

Plats: Boo folkets hus

Tid: 19-21

Vill vi fortsätta att nätverka?

Det fanns ett tydligt intresse för att fortsätta. Några tror att det har blivit än viktigare att hålla igång nätverket och framför allt aktivera fler.

Vi diskuterade valutgången och flera menar att vi påverkat politiken.

Vad är vår målsättning?

Vår målsättning är att väcka opinion för viktiga frågor. Vi vill öka förståelsen och engagemanget hos allmänheten och påverka beslutsfattarna. Vi måste koncentrera oss på några viktiga frågor som har stor betydelse för Nacka som helhet och vi kan inte driva enskilda frågor som berör några få. Vi måste fortsatt vara politiskt obundna. Det hindrar inte att också de som är politiskt engagerade deltar men de måste deklarera att de också representerar ett politiskt parti.

Vi kan inte heller greppa över alla stora frågor. För miljöfrågorna finns redan Nacka miljövårdsråd sedan 49 år tillbaka. Vi kan ibland samverka men det är bra att det finns en tydlighet mellan vad vi representerar.

En fråga som engagerade mötesdeltagarna och som vi tror kan vara viktig att driva då den är överordnad många andra frågor, nämligen revisionen. Vi har drivit att vi vill se en motsvarighet till Riksrevisionsverket på kommunal nivå. En närliggande fråga är att kommunen måste utveckla och göra konsekvensanalyser. Vi vill t.ex. se miljökonsekvensanalyser och inte miljörevisioner som är mer begränsade.

Därutöver lutar det åt att vi fortsätter att driva frågor som hör ihop med Nacka bygger stad. Där finns hur vi bygger, hur vi löser transportfrågor och infartsparkeringar och hur vi bevarar riktig natur och våra kulturområden. Mycket av det befintliga Nacka definierar just dess själv och är vad som gör Nacka till en attraktiv kommun. Hit hör också frågor om boendemiljö generellt där allt som behövs bör finnas med på planeringsstadiet, som t.ex. förskolor, riktiga grönområden och sportaktiviteter som fotbollsplaner.

De viktiga nämnderna för dessa frågor är Miljö- och stadsbyggnad där Cathrin Bergenstråhle, M, fortsätter som ordförande och Natur- och trafiknämnden där C får ordförandeposten. Vi antar att Christine Lorne får den posten.

Vilka vill medverka aktivt?

Birgitta Husén anmälde intresse för att försöka arrangera möten med villaägareföreningar och önskade att vi utvecklar ett snyggt anslag som går att sätta upp. Bosse Ståldal anmälde intresse för att arrangera möten med intressanta talare.

Lillängsskogen

Berättade Eva Nisser att Egnahemsföreningen i Lillängen lämnar in ett medborgarförslag om att göra Lillängsskogen till ett naturreservat. Det finns mer att läsa på http://lillangen.se och den som vill skriva under deras upprop kan gå in på radda@lillangen.se

Stenkross Gungviken

Informerade Eva Nisser att Skanska gått in med en ansökan till kommunen om att få bygga en stenkross i Gungviken, dvs berget ovanför Drevinge och ridskolan, mitt emot Östervik och Saltsjö-Duvnäs. Andra nära grannar är Sågtorp och förskolan Krabban och radhusområdet i Fisksätra som förskolan gränsar till.

Skanska vill transportera och krossa ca 600 000 ton sten per år. De räknar med 70-95 lastbilar per dygn.

Vi enades om att det absolut inte borde förläggas stenkrossar i närheten till bostadsområden eller områden där barn vistas och friluftsliv bedrivs.

Diskuterades Kovik där Frentab idag har stenkrossning samt ett tänkbart ställe, den så kallade Skrubbatriangeln vid Hedvikslund/Bollmora/Trollbäcken. Vi kan också titta på hur sprängsten hanterades vid Tollare och så finns Kil bergtäkt.

Österbro

Eva Nisser berättade att hon i egenskap av ordförande i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening på styrelsemötet dagen före haft uppe en förfrågan om Österbro. Österbro är en idé från Yimby (Yes in my backyard) och där arkitektbyrån Stadsliv AB vill driva projektet om en hög bro från Jarlaberg till Djurgården där de söker både stöd och finansiering. Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening styrelse ansåg att projektet inte är för dem att driva eller medverka i utan beslöt att hänskjuta frågan till Hela Nacka.

Det finns ingen gemensam synen på en östlig förbindelse. Några är helt emot, andra är positiva. Därmed faller frågan för nätverket att engagera sig i. Vi arbetar bara med frågor där det finns en samsyn.

Avslutning

Beslöts att minnesanteckningar skickas ut till alla och att vi funderar vidare på hur vi kan utveckla nätverket och aktivera fler.

Hearing/utfrågning inför valet 2018-08-29

29 augusti 2018 höll Hela Nacka en utfrågning inför valet.

Medverkande var sakkunniga och representanter för de politiska
partierna.

De ämnen som avhandlades var: förtätning, grönområden, trafik och demokrati.

Läs detta dokument med underlag och frågor till politikerna.

Utfrågningen filmades och finns upplagd på facebook

Hållpunkter i videon:
0:06:06 Förtätning
0:55:30 Grönområden
1:11:20 Trafik och Infartsparkeringar (lyssna på vilka som lovar fler eller färre)
1:20:55 Demokrati
1:40:00 Publikfrågor

Möte 2018-05-03

Stormöte nätverket Hela Nacka 3 maj 2018

Mötesanteckningar Hela Nacka 2018-05-03

Ett 30-tal personer samlades för att diskutera Hela Nackas gemensamma program och hur vi ska fortsätta arbetet.

Synpunkter på den första delen som sammanfattar målsättningen, det legalistiska samt demokrati och transparens fick både kritik för att vara alltför allmängiltigt och beröm för att vara bra. En översyn görs. Tanken med dokumentet är att det ska finnas som ett underlag både för den som vill veta mer och för att det ska gå att visa att de idéer vi framför bottnar i en gedigen analys, baserad på forskning och evidens. Men sedan måste en förkortad version också göras plus att det är upp till var och en i nätverket att fokusera på de områden som man har störst intresse och kunskap om.

Motståndet mot förtätning i form av att bygga mer och större inom etablerade, äldre bostadsområden möter kraftigt motstånd, oavsett var det sker. De boende får sin närmiljö kraftigt förändrad vilket i princip alltid upplevs till det sämre. Detsamma gäller när gröna oaser – lungor – i närområdet exploateras. Hänsyn måste tas till de över 100 000 personer som bor i Nacka idag, som valt att bosätta sig här och som i mångas fall gjort sitt livs största investering.

Det finns ju andra kommuner som förbyggt sig och byggt bort trivsel. Exempel kanske kan tas fram.

Ett exempel på negativ förtätning är Lillängsskogen. De kringboende upplever att de gång på gång lyckats hindra bebyggelse, första gången 1987, lite senare skulle skogen tas i anspråk för seniorboende och ny ska det byggas en förskola för 200 barn. De boende har trott att politikerna förstått och därefter skulle värna Lillängsskogen. Därför känner de sig extra illa behandlade när det om och om igen kommer förslag på att skogen ska bort.

Planerna för Lillängen bygger på att i princip inga föräldrar förväntas ta bilen när de hämtar och lämnar sina barn, vilket inte ter sig realistiskt. Cykelbanor kan inte lösa dessa kommunikationsfrågor. Det är för övrigt något som återkommer i många fall runt om i kommunen, dvs planeringen tar inte hänsyn till att människor faktiskt åker bil och planerna upplevs därför i många fall för helt orealistiska.

Det efterfrågades en bättre planering där man tar med mjuka värden som grönområden, barnperspektiv, hur människor faktiskt förflyttar sig och fritids/idrottsfrågor. Flera pekade på att det saknas fotbollsplaner och att ishallen och tältet vid Forum ska ersättas av bostäder. Med fler och fler invånare ökar efterfrågan på fritidsaktiviteter, vilket redan idag på många områden är trånga sektorer.

Ryssbergen togs upp där KF nu har tecknat avtal om byggnation.  

Någon tog upp att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2007 fattat ett beslut om att klagomål ska lämnas utan åtgärd (punkt G11). Undertecknad har tittat på dokumentet. Det är inte riktigt det som står. Beslutet säger att om handläggaren beslutat att lämna ett klagomål/anmälan utan åtgärd ska det anmälas till utskottet.

Tollare togs upp som ett exempel på hur fel det uppenbarligen kan bli. Det måste ställas mycket högre krav på byggherrarnas dokumentation och noggranna uppföljningar måste göras.

Alla de som på olika håll i kommunen jobbar hårt för att få politikerna att se och ta hänsyn till de boendes perspektiv, önskar att politikerna lyssnar på behov och önskemål och tar till sig informationen, kanske till och med skulle kunna uppskatta det jobb som läggs ned – ett jobb som ofta görs med stor kompetens och ett gott hjärta som bankar för Nacka. Vi vill inte bara få yttra oss utan ha en dialog på riktigt.

Skuruparkens vänner fick gehör för att Hela Nacka ställer sig bakom kravet på att Skuruparken blir ett naturreservat och där stugorna på sikt försvinner.

Diskuterades hur vi kan nå ut och vad vi ska göra. Var och en i nätverket kontaktar minst 10 personer för att intressera dem för nätverket och uppmanar dem att göra detsamma i sin tur. Framfördes önskemål om hemsida men idag finns det ingen som erbjudit sig att sköta den. Vi har fortfarande Facebook som huvudsaklig kanal.

Talespersonerna kontaktar lokala medier för information om nätverket plus input till frågor som kan tas upp inför valet. Artiklar/insändare till lokalpressen.

Vid tangentbordet 2018-05-06

Eva Nisser