Start

TALESPERSONER FÖR NÄTVERKET

I mars förra året valdes Martha Bengtsson, Eva Nisser och Mats Widgren som talespersoner. Nu har Martha engagerat sig i lokalpolitiken och avgår därför som talesperson. Nätverket är ju politiskt obundet. Vi tackar Martha för hennes stora engagemang. Martha kom med när nätverket drog igång 2018 och har varit mycket aktiv.

Nu söker vi nya personer som vill engagera sig och som skulle kunna vara talespersoner. Hör av dig om du är nyfiken till Eva eller Mats: eva.nisser (@) veraciter.se och mats.widgren (@) outlook.com.

FOTBOLLSPLANER I KÄLLTORP

Den 19 december föll domen i Mark- och Miljödomstolen som avslog Nacka kommuns önskan om att anlägga fotbollsplaner (file:///C:/Users/EvaNisser/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/39HH5YAV/Dom%20K%C3%A4lltorp%2011b_bilaga1_dom_MMD.pdf).

Kommunen har överklagat domen och begärt anstånd med inlaga till 6 februari. Kommunen vill få prövningstillstånd i högre instans (MÖD – Mark- och Miljööverdomstolen). För mer info se: https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott/2023/2023-01-24/11_Info%C3%A4rende_%C3%B6verklagan_fotbollsplaner_K%C3%A4lltorp/11a_Info_%C3%96verklagan_fotbollsplaner_K%C3%A4lltorp_tjskr.pdf

HELA NACKAS UTFRÅGNING AV POLITIKERNA

Missade du vår utfrågning går det att lyssna på den här: https://arkiv.radionacka.se/…/fran-natverket-hela…/

Läs artikeln i Mitt-i-Nacka inför vår hearing i augusti: https://www.mitti.se/nyheter/hela-nacka-grillar-lokalpolitikerna/repvfv!Ub2O0zgmScsMmb0EkID9Cw/

OBS! NYTT DATUM FÖR HEARINGEN INFÖR VALET 2022

Det äger rum ONSDAGEN DEN 17 AUGUSTI KL. 18.30 i Stadshuset


VÅR PROGRAMFÖRKLARING INFÖR VALET 2022

Vårt stormöte den 22 mars blev mycket lyckat och inspirerande. På mötet valdes Martha Bengtsson, Eva Nisser och Mats Widgren till talespersoner. Vi har gjort en resumé av vad som kom upp på mötet och utvecklat en del av tankegångarna till vad vi kallar vår Programförklaring. Den följer här:

Programförklaring Hela Nacka

Inför valet 2018 startades nätverket Hela Nacka. Utgångspunkten var och är att vi som bor här trivs i denna kommun men oroas över alla de stora byggplaner som sker över huvudet på oss medborgare. Oron gäller en för kraftig förtätning men också att många viktiga delar i människors liv inte kommer med i dessa byggplaner. Vår kommun är geografiskt stor och delas i fyra naturliga delar – Saltsjö-Boo/Orminge, Saltsjöbaden/Fisksätra, Älta och Sicklaön. Alla delar måste vara välfungerande lokalsamhällen, vilket vi utvecklar nedan. Vi som har valt att bo här vill på riktigt kunna få påverka hur vår kommun utvecklas. Det tycker vi är ett rimligt demokratiskt krav att ställa på våra folkvalda.

Vi vill redan initialt betona att det är en självklarhet att samhällen utvecklas och förändras. Vår målsättning är absolut inte att försöka sätta stopp för allt men precis som vi sett på andra områden spelar volym roll – att gå från 100 000 invånare till 150 000 på några få decennier är oklokt. Det skapar för stora påfrestningar på hela samhället Nacka.

Ett inledande stormöte

Vi bjöd in till ett första möte den 22 mars där vi bad företrädare för Naturskyddsföreningen, Rädda Nackaidrotten och kultursektorn såsom folkets hus och bibliotek att ge sin beskrivning över de tre fokusområden vi valt:

  • grönområden,
  • idrott och
  • kultur.

Vi ser dessa tre områden som sammanflätade och att de utgör en mycket stor del av civilsamhället, med en demokratisk klangbotten. Förutom företrädare för föreningar inom dessa områden bjöd vi också villa-, bostadsrätts- och hyresrättsföreningar. Vad som framträdde tydligt under mötet var:

  • en samlad bild på ett unisont socialt engagemang
  • en stark önskan om att medverka för ett gott gemensamt samhälle.

Flera deltagare vittnade om erfarenheter av bristande samråd, bristande professionalitet i kommunens planering men även dålig insyn i beslutsunderlag för både oppositionen och medborgarna.

Vad bekymrar oss?

Vi saknar en samlad politisk vision av hur Nacka ska se ut. Hur blir det att leva i detta nya samhälle som byggs med en helt ny typ av förtätning som inte Nacka haft? Översiktsplanen spelar en central roll i svenska kommuner. Vi menar att det politiska styret har övergett sin egen översiktsplan vad gäller grönområden. Inte heller följs den när det gäller hur idrottsanläggningar tidigt ska planeras in i centrumnära lägen inom det som betecknas tät stadsbebyggelse. Dessutom lever man inte upp till vilka resurser och utrymmen som behövs för kulturhus och bibliotek i de fyra delarna av kommunen.

Man har styckat upp förtätningen i enskilda detaljplaner där kommuninvånarna gör sitt bästa att rädda Nacka bit för bit, träd för träd och idrottsyta för idrottsyta. Det är inte bara vi medborgare som får svårt att överblicka konsekvenserna, vi ser på besluten att det också gäller våra folkvalda.

Varför måste de folkvalda gå emot oss och sig själva?

Belysande är att de styrande säger sig gärna vilja spara berörda grönområden och anlägga fler fotbollsplaner om de bara kunde. Varför kan de då inte göra det? Vem är det som bestämmer över huvudet på våra folkvalda? Är det för att man har sålt nästan all kommunal mark i Nacka och inte vill använda det kommunala planmonopolet mot de nya ägarna? Då blir det väl de nya ägarna som bestämmer? Men vart tog då demokratin vägen?

Vi menar att politik är att vilja och att välja. Demokrati är när politiker i samklang med medborgarna väljer vilket samhälle vi vill bygga. Utan dialog på idéstadiet med kommunmedborgarna, innan planerna är gjorda, har medborgarna mycket ringa inflytande på hur den egna kommunen utvecklas.

Byggtakten är nu halverad mot när tunnelbaneavtalet skrevs på. Samtidigt är kommun­ledningens mål att bygga långt mer än vad avtalet kräver. Nacka kommun skulle kunna välja att bygga färre bostäder, att spara viktiga grönområden, planera för idrottsplatser där människor bor och fortfarande få tunnelbana. Det finns ingen motsättning i detta.

Ett exempel på medborgarinitiativ

Ett talande exempel är det lokala initiativet Sickla idrottspark. Det finns en sista tomt kvar på Sicklahalvön där exploatering ännu inte är definitivt klubbad. Behovet av elvamannaplaner är akut för föreningsidrotten. Runt den tänkta Sickla idrottspark ligger fem skolor. För deras elever är närhet till idrott och gymnastik självklart av stor vikt och idrottsparken vore ett viktigt steg på vägen för att minska den skriande bristen på fotbollsplaner i centrala Nacka.

Mats Gerdau säger att kommunen får in 560 miljoner för Sicklatomten och därmed kan bekosta jättemånga fotbollsplaner. Men inte i Sickla där de behövs! Idrottsytor ute i skogen på värdefull naturmark är inte i samklang med nackabornas önskemål.

Ett annat exempel

Politiska företrädare och höga tjänstemän hävdar att de väldigt gärna skulle vilja satsa mer på kulturen och biblioteken, men tyvärr, det går inte. Varför? Boo Folkets hus vet inte om de kommer få ihop tillräckligt med pengar för att bygga upp det för andra gången nedbrunna huset. Tillfälliga Fisksätra Folkets hus går på knäna av personal- och utrymmesbrist. I Älta ska centrum byggas om. Men alliansen vägrar att ge kommunens minsta bibliotek ytterligare ytan av två enrumslägenheter vilket skulle möjliggöra en läsesal av rimlig storlek. När kulturhus och bibliotek blir för trånga, när man inte tar höjd för den befolkningsökning som sker överallt i kommunen, blir det konflikter mellan grupper som ska samsas om utrymmen som inte räcker till. Man fråntar civilsamhället dess möjligheter att själva ordna aktiviteter och komma överens i god anda. Att bara bygga bostäder skapar sovstäder. Problem byggs in i stället för att lösas, som när Ältas fritidsgård inte kan ha en basketplan, eftersom ungdomar kan komma att störa de boende. Vi vill att samhället ska leva.

Ett tredje exempel

De centrala grönområden som kommunen vill exploatera – Trolldalen, Svindersberg och delar av Ryssbergen – är komponenter i den gröna kil som förbinder Sicklaön med resten av Stockholmsregionen. I den här gröna kilen är sambanden redan starkt reducerade och sköra. Biologisk mångfald och arter måste ha ett visst utrymme för att leva. För människor är den natur som blir kvar mest otillgängliga branter, men de runt 40 000 personer som ska flytta in på Sicklaön behöver också gröna, tillgängliga rekreationsområden i sin närhet.

Vi saknar helikoptertänkandet

Nu tar politikerna ställning till utvecklingen detaljplan för detaljplan. Det omöjliggör ett helhetsgrepp som skapar förståelse för hur det faktiskt kommer att bli. Det är viktigt att höja blicken. Var modiga, se till helheten, lyssna till företrädare för medborgarna och föreningslivet. Vi är inte de styrandes fiender – vi vill vara en aktiv del av vårt gemensamma samhällsbygge. Anta en helhetsvision för Nacka bygger stad som vi kan få ta ställning till i valet i höst. När den är antagen ska politikerna sedan hålla sig till denna helhetsplan i arbetet med alla detaljplaner. Lämna inte över beslutanderätten till byggherrarna.

Målsättning

Alla samhällen utvecklas och förändras, så också Nacka men det måste ske i en tydlig demokratisk dialog med medborgarna. Tala med oss! Möt oss medborgare på idéstadiet, inte när allt är mer eller mindre färdigt. Vi ser som vår uppgift att tillsammans komma med förslag och idéer.

Det hela mynnar sedan ut i en hearing där vi ber Nackas nio partier att deklarera var de står.                      Härmed är Nackas nio partier inbjudna till den 18 augusti kl. 18.00.

VÄLKOMMEN TILL OPINIONSMÖTE TISDAGEN DEN 22 MARS KL. 18.00 I NACKASALEN, NACKA STADSHUS

Vad vill vi påverka inför valet i september?

Nätverket Hela Nacka är partipolitiskt obundet och verkar med syfte att stärka demokratin och lyfta frågor inför valet i september. Frågor som är angelägna för alla kommundelar. Nacka planerar att bygga bostäder för att upp till 50 000 människor ska kunna flytta hit, men vi i Hela Nacka saknar en sammanhållen vision för denna stora expansion.

Här är vår vision för ett gott samhälle

En stad består inte bara av byggnader. Livet levs inte enbart i bostäder och lokaler utan också på öppna, gemensamma platser – i grönområden, på ytor för kultur och idrott.

Kultur, idrott och grönområden är mötesplatser som kan fungera som ett kitt för människor. De skapar gemenskap och stärker civilsamhället. Många i Nacka bor här för närheten till naturen. Andra upptäcker naturen när de flyttat hit. Vi vill ha nära till idrott, kultur och bibliotek i alla kommundelar.

Det som nu händer är att viktiga grönområden ska exploateras till förmån för bostäder och arbetsplatser, fotbollsplaner förläggs långt bort från bostadsområdena och kulturhusen/biblioteken får snålt tilltagna ytor och ekonomiska resurser. Vi skulle hellre se att Nacka växer långsammare, på ett mer organiskt sätt, och att inte kultur, idrott och grönområden trängs bort. Vi menar att oavsett om man bor i Saltsjö-Boo/Orminge, Sicklaön, Saltsjöbaden/Fisksätra och Älta ska det finnas rimlig närhet till grönområden, idrott och kultur. Då bygger man ett gott samhälle. Ju fler nackabor som ser det på samma sätt, desto större möjlighet har vi att påverka de politiska partierna och få genomslag.

Därför har vi bjudit in föreningar inom alla dessa områden samt villa-, bostadsrätts- och hyresrättsföreningar men även personer som vi uppfattar har engagemang i dessa frågor. Vi bifogar vår debattartikel som publicerades i NVP den 22 februari.

Vad ska vi göra på mötet?

Vi ska diskutera visionen och hur vi vill omsätta den till praktiska förslag. Vi lär känna de nackabor som också tycker att dessa frågor är viktiga och kan bilda grupper för att driva frågorna.

Välkommen till ett möte där du träffar andra engagerade nackabor och föreningar.

För att vi ska få en uppfattning om hur många som kommer får du gärna mejla till info@helanacka.se före 15 mars. Om du tror att vi missat någon förening eller person får du gärna förmedla kontaktuppgifterna.

Martha Bengtsson             Eva Nisser                           Mats Widgren

Välkommen till Nätverket Hela Nacka

Nätverket Hela Nacka samlar kommuninvånare från hela Nacka. Vi är öppna för alla och är partipolitiskt obundna. Nätverket skapades inför valet i september 2018 för att vi ville ställa krav, komma med förslag och uppmana kommunens politiker till att tänka i nya banor.

Nu är det valår igen och då aktiverar vi oss igen. Vi kommer under februari/mars kontakta alla som tidigare deltagit och söka upp nackabor via sociala medier. Alla som är intresserade kan också ta kontakt med oss.

Nätverket vill vara en konstruktiv partner som representerar flera parter i civilsamhället, såsom föreningar, fastighetsägare etc. i hela Nacka.

2022-02-23 Läs vår debattartikel i NVP –

Just nu kan du hjälpa till att bevara Trolldalen. Här https://vastrasicklao.se/ hittar du all information och hur du skickar in dina synpunkter till kommunen, som måste vara inne senast 17 mars.

Hela Nackas utgångspunkt

Det här deklarerade vi 2018:

  • att bostadsbyggandet i Nacka ska vara värdigt både mot människorna som redan bor här och mot dem som ska flytta in
  • att ingen förtätning sker i redan bebyggda områden innan tillräckligt antal infartsparkeringar ordnats
  • att tätare bebyggelse bara görs om närliggande naturliga grönområden kan garanteras
  • att kommunen följer lagen, agerar demokratiskt och transparent i alla processer.

Läs om hur vi ser på lagstiftning och medborgarinflytande och hur vi önskar att Nacka kommun blir en föregångskommun vad gäller demokrati och transparens

Vår vision, våra mål och medel för att uppnå de fyra att-satserna ovan hittar du under menyerna överst på sidan.