Bemötande

Fokusområde 4 – hur hanteras kommuninnevånarna?

Exempel 1:  korta återvändsgator

En viktig fråga för en fastighetsägare är om kommunen sköter väghållningen och sophämtningen, dvs kommunal drift och underhåll, fram till fastigheten eller ej. Ibland finns en liten vägstump, i folkmun kallad skaftväg, som leder fram till en eller några få fastigheter.

Dessa vägar finns både inom detaljplanerade och icke detaljplanerade områden i kommunen. Vi har tittat på hur en enskild fastighetsägares situation rörande en kort återvändsgata inom icke detaljplanerat område har behandlats av kommunen. Natur- och trafiknämndens ordförande har tillställt fastighetsägaren svaret att dennes skaftväg ska betraktas ”som en enskild angelägenhet, som inte omfattas av kommunens underhållsskyldighet” och att detta beslut ”inte är avvikande från en ’lång rad liknande vägar’ i samband med detaljplaneläggning under de senaste åren”. 

Vi har därför valt ut alla skaftvägar som utgör kommunal mark, där kommunen är huvudman för planområdets vägar och som har en detaljplan beslutad efter 1987-01-08, dvs från och med PBL 1987:10. Vi benämner dem korta återvändsgator. Vi har inte tagit med Älgö vars naturvärden är höga och skiljer sig markant åt.

Vi har gjort en inventering och finner, med risk för att vi missat någon gata:

  • att det finns 56 stycken med kommunal skötsel, varav 26 har vändplan
  • att två fastigheter får sin kommunala skötsel från annan infart till fastigheten.

Det måste rimligen betyda att hanteringen av den ovannämnda enskilde fastighetsägaren är totalt avvikande från hur de 58 andra vägarna hanteras. Det är en diskriminerande och ovärdig hantering av en enskild kommuninnevånare och därtill felaktigt hanterat av nämnden.

Exempel 2: gatukostnader

Många är bekymrade över hur Nacka kommun hanterar vägfrågor. Boo & Lännersta Villaägareförening och Gustavsviks Fastighetsägareförening har gjort en gedigen analys av varför gatukostnaderna i Nacka kommun blivit orimligt höga och har lämnat in ett antal medborgarförslag. Vi ställer oss bakom detta medborgarförslag i dess helhet.

Exempel 3: Finnboda seniorboende

Seniorer som bor i området har fått se hela sin boendemiljö raserad. Seniorboendet tillhörde ursprungligen Stiftelsen Danviks hospital men har sålts till HSB. Vi menar att Nacka kommun måste ställa krav på de parter som kommunen gör avtal med och värna om hur människor påverkas i sin vardag av nya beslut och byggnationer. Här talar vi om äldre personer som nu knappt kan få en bil fram till porten, som förlorar sina nära grönytor, med svårigheter att komma till goda, allmänna kommunikationer och mataffär, där besökare knappt kan parkera, där ambulanser inte hittar fram och som utsätts för enormt buller under flera år framöver.

Som ovan beskrivits är grönområden i absolut närhet viktigt och särskilt när det gäller seniorer som inte kan ta sig själva så långt.

Vi ställer följande krav:

  • Den underjordiska förbindelsegången mellan äldreboendet och Danvikshem måste åter öppnas. Den ger de boende tillträde under jord, också med rullator och rullstol, till måltider i Danvikshems matsal och till väsentligen mer lättåtkomliga och mer frekventa kommunikationer. Detta måste Nacka kommun avtala med Stiftelsens Danviks hospital. Det är den enda möjligheten då det är synnerligen backigt längst allmän väg.
  • Iordningställande av väsentligen fler parkeringsplatser närmare huset för boende och besökare och utreda frågan om ett nytt garage under huset. Idag finns 20 garageplatser till 120 lägenheter. Det finns ytterligare 20 platser utomhus i anslutning till fastigheten, varav tre är reserverade för hemtjänsten och en för handikappade. Ett par hundra meter bort i backen finns också p-platser. Detta är inte tillfredsställande.
  • Utreda en hiss med gångbro ned till Finnboda varvsväg där mataffären ligger och fler allmänna kommunikationer. Kostnaden torde ligga på ca 20 miljoner och skulle användas av samtliga boende (Danvikshem, nuvarande och tillkommande seniorboende). Avskrivning kan ske på 50 år (intervallet för denna typ av investering ligger på 33-50 år, jämförelse: Katarinahissen 1936-2011).

En enkel fråga att ställa sig som kommunpolitiker och tjänsteman är om man själv skulle vilja ha samma boende som dessa seniorer eller om man skulle önska sina gamla föräldrar detta.