Mål

Hela Nackas mål

Vi vill:

  • att både våra folkvalda och tjänstemännen betraktar oss kommuninnevånare som likvärdiga och behandla oss precis så som de själva vill bli behandlade
  • att Nacka kommun går före och helt upphör med lag- och domstolstrots. Vi har förståelse för att det finns områden där lagstiftningen inte fungerar särskilt väl utifrån kommunperspektivet och där verkligenheten inte är i samklang med lagstiftningens krav. Vår önskan är då att vår kommun, gärna ihop med andra kommuner, påverkar lagstiftningen i stället för att bryta mot den.
  • att likställighetsprincipen värnas. Innebörden är att en kommunmedlem inte får ges förmåner i större utsträckning än andra kommunmedlemmar och inte heller åläggas avgifter eller andra skyldigheter i vidare mån än de som drabbar andra kommunmedlemmar.
  • att Nacka kommun i sitt eget regelverk tydliggör att tjänstemän aldrig får vidta åtgärder som kan påverka den enskilde kommuninnevånaren negativt. Om en tjänsteman, utan nämnds beslut, vidtar en åtgärd kan den nämligen inte överklagas då den inte grundas på något kommunalt beslut enligt kommunallagen.
  • att i princip alla nämnd- och fullmäktigebeslut är överklagbara och att överklaganden ses som allmänhetens medborgartalan och därmed är ytterst demokratiskt skyddsvärda
  • att kommunen aldrig bör idka så kallad tyst delegation, dvs att tjänstemän verkställer nämndbeslut utan delegation. Då är risken stor att ansvaret också faller mellan stolarna. 
  • att kommunen alltid är villig att hjälpa medborgaren att identifiera var ansvaret för ett ärende, ett beslut, ett kommunalt agerande, ligger.

Kommunens arbete måste vila på fakta och följa lagen. Tjänstemännen måste ha tillräcklig kompetents inom sina områden. Vi säger absolut nej till att kommunen låter olagliga beslut vinna laga kraft!