Möte 2018-05-03

Stormöte nätverket Hela Nacka 3 maj 2018

Mötesanteckningar Hela Nacka 2018-05-03

Ett 30-tal personer samlades för att diskutera Hela Nackas gemensamma program och hur vi ska fortsätta arbetet.

Synpunkter på den första delen som sammanfattar målsättningen, det legalistiska samt demokrati och transparens fick både kritik för att vara alltför allmängiltigt och beröm för att vara bra. En översyn görs. Tanken med dokumentet är att det ska finnas som ett underlag både för den som vill veta mer och för att det ska gå att visa att de idéer vi framför bottnar i en gedigen analys, baserad på forskning och evidens. Men sedan måste en förkortad version också göras plus att det är upp till var och en i nätverket att fokusera på de områden som man har störst intresse och kunskap om.

Motståndet mot förtätning i form av att bygga mer och större inom etablerade, äldre bostadsområden möter kraftigt motstånd, oavsett var det sker. De boende får sin närmiljö kraftigt förändrad vilket i princip alltid upplevs till det sämre. Detsamma gäller när gröna oaser – lungor – i närområdet exploateras. Hänsyn måste tas till de över 100 000 personer som bor i Nacka idag, som valt att bosätta sig här och som i mångas fall gjort sitt livs största investering.

Det finns ju andra kommuner som förbyggt sig och byggt bort trivsel. Exempel kanske kan tas fram.

Ett exempel på negativ förtätning är Lillängsskogen. De kringboende upplever att de gång på gång lyckats hindra bebyggelse, första gången 1987, lite senare skulle skogen tas i anspråk för seniorboende och ny ska det byggas en förskola för 200 barn. De boende har trott att politikerna förstått och därefter skulle värna Lillängsskogen. Därför känner de sig extra illa behandlade när det om och om igen kommer förslag på att skogen ska bort.

Planerna för Lillängen bygger på att i princip inga föräldrar förväntas ta bilen när de hämtar och lämnar sina barn, vilket inte ter sig realistiskt. Cykelbanor kan inte lösa dessa kommunikationsfrågor. Det är för övrigt något som återkommer i många fall runt om i kommunen, dvs planeringen tar inte hänsyn till att människor faktiskt åker bil och planerna upplevs därför i många fall för helt orealistiska.

Det efterfrågades en bättre planering där man tar med mjuka värden som grönområden, barnperspektiv, hur människor faktiskt förflyttar sig och fritids/idrottsfrågor. Flera pekade på att det saknas fotbollsplaner och att ishallen och tältet vid Forum ska ersättas av bostäder. Med fler och fler invånare ökar efterfrågan på fritidsaktiviteter, vilket redan idag på många områden är trånga sektorer.

Ryssbergen togs upp där KF nu har tecknat avtal om byggnation.  

Någon tog upp att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2007 fattat ett beslut om att klagomål ska lämnas utan åtgärd (punkt G11). Undertecknad har tittat på dokumentet. Det är inte riktigt det som står. Beslutet säger att om handläggaren beslutat att lämna ett klagomål/anmälan utan åtgärd ska det anmälas till utskottet.

Tollare togs upp som ett exempel på hur fel det uppenbarligen kan bli. Det måste ställas mycket högre krav på byggherrarnas dokumentation och noggranna uppföljningar måste göras.

Alla de som på olika håll i kommunen jobbar hårt för att få politikerna att se och ta hänsyn till de boendes perspektiv, önskar att politikerna lyssnar på behov och önskemål och tar till sig informationen, kanske till och med skulle kunna uppskatta det jobb som läggs ned – ett jobb som ofta görs med stor kompetens och ett gott hjärta som bankar för Nacka. Vi vill inte bara få yttra oss utan ha en dialog på riktigt.

Skuruparkens vänner fick gehör för att Hela Nacka ställer sig bakom kravet på att Skuruparken blir ett naturreservat och där stugorna på sikt försvinner.

Diskuterades hur vi kan nå ut och vad vi ska göra. Var och en i nätverket kontaktar minst 10 personer för att intressera dem för nätverket och uppmanar dem att göra detsamma i sin tur. Framfördes önskemål om hemsida men idag finns det ingen som erbjudit sig att sköta den. Vi har fortfarande Facebook som huvudsaklig kanal.

Talespersonerna kontaktar lokala medier för information om nätverket plus input till frågor som kan tas upp inför valet. Artiklar/insändare till lokalpressen.

Vid tangentbordet 2018-05-06

Eva Nisser