Möte 2018-11-08

Minnesanteckningar möte Hela Nacka 2018-11-08

Plats: Boo folkets hus

Tid: 19-21

Vill vi fortsätta att nätverka?

Det fanns ett tydligt intresse för att fortsätta. Några tror att det har blivit än viktigare att hålla igång nätverket och framför allt aktivera fler.

Vi diskuterade valutgången och flera menar att vi påverkat politiken.

Vad är vår målsättning?

Vår målsättning är att väcka opinion för viktiga frågor. Vi vill öka förståelsen och engagemanget hos allmänheten och påverka beslutsfattarna. Vi måste koncentrera oss på några viktiga frågor som har stor betydelse för Nacka som helhet och vi kan inte driva enskilda frågor som berör några få. Vi måste fortsatt vara politiskt obundna. Det hindrar inte att också de som är politiskt engagerade deltar men de måste deklarera att de också representerar ett politiskt parti.

Vi kan inte heller greppa över alla stora frågor. För miljöfrågorna finns redan Nacka miljövårdsråd sedan 49 år tillbaka. Vi kan ibland samverka men det är bra att det finns en tydlighet mellan vad vi representerar.

En fråga som engagerade mötesdeltagarna och som vi tror kan vara viktig att driva då den är överordnad många andra frågor, nämligen revisionen. Vi har drivit att vi vill se en motsvarighet till Riksrevisionsverket på kommunal nivå. En närliggande fråga är att kommunen måste utveckla och göra konsekvensanalyser. Vi vill t.ex. se miljökonsekvensanalyser och inte miljörevisioner som är mer begränsade.

Därutöver lutar det åt att vi fortsätter att driva frågor som hör ihop med Nacka bygger stad. Där finns hur vi bygger, hur vi löser transportfrågor och infartsparkeringar och hur vi bevarar riktig natur och våra kulturområden. Mycket av det befintliga Nacka definierar just dess själv och är vad som gör Nacka till en attraktiv kommun. Hit hör också frågor om boendemiljö generellt där allt som behövs bör finnas med på planeringsstadiet, som t.ex. förskolor, riktiga grönområden och sportaktiviteter som fotbollsplaner.

De viktiga nämnderna för dessa frågor är Miljö- och stadsbyggnad där Cathrin Bergenstråhle, M, fortsätter som ordförande och Natur- och trafiknämnden där C får ordförandeposten. Vi antar att Christine Lorne får den posten.

Vilka vill medverka aktivt?

Birgitta Husén anmälde intresse för att försöka arrangera möten med villaägareföreningar och önskade att vi utvecklar ett snyggt anslag som går att sätta upp. Bosse Ståldal anmälde intresse för att arrangera möten med intressanta talare.

Lillängsskogen

Berättade Eva Nisser att Egnahemsföreningen i Lillängen lämnar in ett medborgarförslag om att göra Lillängsskogen till ett naturreservat. Det finns mer att läsa på http://lillangen.se och den som vill skriva under deras upprop kan gå in på radda@lillangen.se

Stenkross Gungviken

Informerade Eva Nisser att Skanska gått in med en ansökan till kommunen om att få bygga en stenkross i Gungviken, dvs berget ovanför Drevinge och ridskolan, mitt emot Östervik och Saltsjö-Duvnäs. Andra nära grannar är Sågtorp och förskolan Krabban och radhusområdet i Fisksätra som förskolan gränsar till.

Skanska vill transportera och krossa ca 600 000 ton sten per år. De räknar med 70-95 lastbilar per dygn.

Vi enades om att det absolut inte borde förläggas stenkrossar i närheten till bostadsområden eller områden där barn vistas och friluftsliv bedrivs.

Diskuterades Kovik där Frentab idag har stenkrossning samt ett tänkbart ställe, den så kallade Skrubbatriangeln vid Hedvikslund/Bollmora/Trollbäcken. Vi kan också titta på hur sprängsten hanterades vid Tollare och så finns Kil bergtäkt.

Österbro

Eva Nisser berättade att hon i egenskap av ordförande i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening på styrelsemötet dagen före haft uppe en förfrågan om Österbro. Österbro är en idé från Yimby (Yes in my backyard) och där arkitektbyrån Stadsliv AB vill driva projektet om en hög bro från Jarlaberg till Djurgården där de söker både stöd och finansiering. Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening styrelse ansåg att projektet inte är för dem att driva eller medverka i utan beslöt att hänskjuta frågan till Hela Nacka.

Det finns ingen gemensam synen på en östlig förbindelse. Några är helt emot, andra är positiva. Därmed faller frågan för nätverket att engagera sig i. Vi arbetar bara med frågor där det finns en samsyn.

Avslutning

Beslöts att minnesanteckningar skickas ut till alla och att vi funderar vidare på hur vi kan utveckla nätverket och aktivera fler.